📣พช.นครพนม “ถือจอบเสียม เอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน กินข้าวโฮมกัน”

⏰วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนองนา โ…

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช ที่ปรึกษาคณบดี และอาจารย์นพดล มณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์รูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให…

Read More