ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ตแอนด์สปา เวลา 09.00 น. น…

Read More

ราชบุรี คณะคาราวานท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวปลอดภัย – ปลอดโรค Safety & Hygienic Roadtrip เยือนจังหวัดราชบุรีด้วยความประทับใจ

ราชบุรี คณะคาราวานท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวปลอดภัย - ปลอดโรค Safety & Hygienic Roadtrip เยือนจังหวัดราชบุรีด้วยความประทับใจ

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่จังหวัดราชบุรี คณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถยนต์หรูในเส้น…

Read More

วัดไร่ขิง อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕” รุ่นที่ ๒

วัดไร่ขิง อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา หลักสูตร "พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕" รุ่นที่ ๒

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดไร่ขิงพระอารมหลวง จังหวัดนครปฐม พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหา…

Read More

เขตสุขภาพที่ 5 นำร่องเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเครือข่าย SARS-COV-2 รับมือตรวจโควิด-19 ในน้ำลาย

เขตสุขภาพที่ 5 นำร่องเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเครือข่าย SARS-COV-2 รับมือตรวจโควิด-19 ในน้ำลาย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5 โรงพยาบาลนคร…

Read More

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมค้นหาบุคคลสูญหาย

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมค้นหาบุคคลสูญหาย

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ได้รับการประสานจาก กอ.รมน มีบุลคลสูญหายในพื้นที่ หมู่ 1…

Read More

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี นำเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านไทรงาม

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี นำเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านไทรงาม

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรีได้รับประสานมา…

Read More

นครปฐม..ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้า…

Read More

ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครั้งที่ 1

ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี จัดประชุ…

Read More

อธิบดี พช. เสริมศักยภาพผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ สร้างองค์ความรู้ “การเติมน้ำลงดิน” จัดการน้ำผ่านเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อธิบดี พช. เสริมศักยภาพผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ สร้างองค์ความรู้ “การเติมน้ำลงดิน” จัดการน้ำผ่านเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็น…

Read More

นครปฐม..ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นครปฐม..ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จังหวัดนครปฐมหารือการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการพ…

Read More