กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.นครปฐม เปิดศูนย์ยืมซ่อมอุปกรณ์คนพิการ รพ.หลวงพ่อเปิ่น พร้อมดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุในพื้นที่

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.นครปฐม เปิดศูนย์ยืมซ่อมอุปกรณ์คนพิการ รพ.หลวงพ่อเปิ่น พร้อมดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุในพื้นที่

วันที่  6 ตุลาคม 2566 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปส…

Read More

โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร CDCU)

พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 มอบหมายให้นายแพทย์วิ…

Read More

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมนำการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูม…

Read More

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service Plan)จังหวัดนครปฐม สาขา จักษุ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางเลน โรงพยาบาลบางเลน องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ปฏิบัติการจักษุแพทย์เชิงรุกให้ความรู้เจ้าหน้าที่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ตรวจค้นหาภาวะตาบอดจากต้อกระจก

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service Plan)จังหวัดนครปฐม สาขา จัก…

Read More

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 65 “เติมใจให้ทัณฑ์” แนะวิธีประเมินตัวเอง-ช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องราชทัณฑ์

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 65 “เติมใจให้ทัณฑ์” แนะวิธีประเมินตัวเอง-ช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องราชทัณฑ์

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ เรือนจำกลางนครปฐม “เติมใจให้ทัณ…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี ห่วงใยสังคมสูงวัย แนะการป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำวิธีการป้อง…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี เตือนประชาชน “กินเนื้อวัวดิบ” เสี่ยงโรคพยาธิตัวตืดและอีกหลายโรค

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนกินเ…

Read More

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นำโดย​นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุ…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี ห่วงผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มในช่วงฤดูฝน

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขห่วงใยผู้สูงอายุ…

Read More

สคร. 5 ราชบุรี เตือนประชาชนระวังเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวั…

Read More