กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.นครปฐม เปิดศูนย์ยืมซ่อมอุปกรณ์คนพิการ รพ.หลวงพ่อเปิ่น พร้อมดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุในพื้นที่

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.นครปฐม เปิดศูนย์ยืมซ่อมอุปกรณ์คนพิการ รพ.หลวงพ่อเปิ่น พร้อมดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุในพื้นที่

วันที่  6 ตุลาคม 2566 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ยืมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นโดยมี นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นายแพทย์วทัญญู ตั้งศิริอำนวย นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลนครปฐม  นายแพทย์ยุทธกานต์ ชินโสตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนี้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี   เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.สั่งสมการทำงานรวมกับอปท. มาเป็นเวลา 10 กว่าปี และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฯ อบจ.นี้ เป็นกองทุนที่สปสช.จัดสรรงบประมาณในอัตรา 8 บาทต่อประชากรในพื้นที่ และทาง อบจ.จะจัดสรรสมทบในอัตราขั้นต่ำ 8 บาท ให้การสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมให้การดูแลสมรรถภาพของกลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือดูแลระยะยาว ซึ่งศูนย์ยืมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นนับเป็นศูนย์ฯ ที่ 2 ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ที่ทางกองทุนฯ อบจ.ได้สนับสนุนโครงการ ในการให้บริการด้านผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็น การซ่อมบำรุง การยืมคืน หมุนเวียนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกลาง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อำเภอนครชัยศรี  และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดนครปฐม ให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาล ถือว่า อบจ.นครปฐมได้มาทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ชมรม องค์กร หรือสมาคมคนพิการต่างๆ ในจังหวัด หรือกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย ได้ร่วมกันดูแลสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน

นพ.ยุทธกรานต์ ชินโสตร  ผอ.รพ.หลวงพ่อเปิ่น กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลปีงบประมาณ2566 พบว่าพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น มีประชากรในพื้นที่ประมาณ16,924 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 4,517 คน คิดเป็นร้อยละ 26.68 นับว่าเป็นพื้นที่ของสังคมสูงวัย ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่า มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสะสม มากกว่าปีละ 40 ราย ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในแต่ละปี มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง นั้นมีโอกาสฟื้นคืนสภาพได้ หากได้รับการฟื้นฟูภายใน 6 เดือนแรก แพทย์จึงยังไม่สามารถประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการได้เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน จำนวนคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าระบบประกันสุขภาพจะคลอบคลุมเรื่องความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็ตาม แต่อาจมีหลายคนที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขความพิการที่จะได้รับกายอุปกรณ์ จึงได้จัดเริ่มต้นขอรับการสนับสนุนโครงการจัดระบบให้ยืม รถวีลแชร์/รถเข็นนั่งคนพิการ  วอคเกอร์  ไม้เท้า 3 ขา ไม้เท้าขาเดียวที่นอนตามประเภทอาการของผู้ป่วย ฯลฯ รวมทั้งจัดบริการซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ ให้แก่เครื่องช่วยคนพิการ เตียง ที่นอน อุปกรณ์,ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ได้พร้อมบริการโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสิทธิต่างให้แก่ผู้ที่ต้องฟื้นฟูในทุกราย ซึ่งก่อนจะนำอุปกรณ์มานั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สอนวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา เพื่อเวลานำกลับมาคืนที่ศูนย์อุปกรณ์จะอยู่ในสภาพดีและให้ผู้ป่วยรายอื่นสามารถนำไปใช้ได้ต่อในระยะยาว

Related posts