คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service Plan)จังหวัดนครปฐม สาขา จักษุ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางเลน โรงพยาบาลบางเลน องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ปฏิบัติการจักษุแพทย์เชิงรุกให้ความรู้เจ้าหน้าที่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ตรวจค้นหาภาวะตาบอดจากต้อกระจก

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service Plan)จังหวัดนครปฐม สาขา จักษุร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางเลน โรงพยาบาลบางเลน องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ปฏิบัติการจักษุแพทย์เชิงรุก ในพื้นที่ อาคารเอนกประสงค์ อบต. บางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทำการสอนให้ความรู้เจ้าหน้าที่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขและตรวจค้นหาภาวะตาบอดจากต้อกระจก สามารถคัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็น นำเข้าร่วมโครงการรับการตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือถ่ายภาพจอประสาทตาจำนวน ๑๖๕ คน จักษุแพทย์นัดหมายเข้ารับการผ่าตัดรักษาจำนวน ๒๒ คน ผู้สูงอายุที่มีการมองเห็นลดลงให้คำแนะนำ ในการตรวจติดตาม ๑๔๓ คน กลุ่มผู้มีปัญหาแทรกซ้อนด้วย โรคเรื้องรัง เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๒๓ คน

Related posts