นครปฐม พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศ…

Read More