คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service Plan)จังหวัดนครปฐม สาขา จักษุ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางเลน โรงพยาบาลบางเลน องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ปฏิบัติการจักษุแพทย์เชิงรุกให้ความรู้เจ้าหน้าที่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ตรวจค้นหาภาวะตาบอดจากต้อกระจก

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service Plan)จังหวัดนครปฐม สาขา จัก…

Read More

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ครั้งที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ครั้งที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองนครปฐม จัง…

Read More