จังหวัดนครปฐมเปิดงาน “มหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค ภายใต้ตราสัญลักษณ์รับรอง “นครปฐมการันตี”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครป…

Read More

นครปฐม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม พระครู…

Read More

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธี MOU กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิก…

Read More

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตร…

Read More

โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร CDCU)

พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 มอบหมายให้นายแพทย์วิ…

Read More

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมนำการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูม…

Read More