จังหวัดนครปฐมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 โดยประชาชนร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงฯจำลอง

วันที่ 13 เมษายน 2567 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นางสาวอโรชา นันทม…

Read More