นครปฐม ประชุมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

วันที่ 3 ธันวาคม .. 2564 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด

      โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันรับทราบขั้นตอนการดำเนินการคนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 และร่วมกันพิจารณาแนวทางการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งในขณะนี้ จังหวัดนครปฐมได้บันทึกข้อมูลภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (1-30 พฤศจิกายน 2564) เรียบร้อยแล้ว มีคนต่างด้าวจำนวนราว 13,000 คน และในขั้นตอนนายจ้างยื่นคำขออนุญาตแทนคนต่างด้าว ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการภายใน 7 วัน คือ(วันที่ 1-7 ธันวาคม 2564) ปัจจุบันได้มีนายจ้างเข้ามายื่นคำขอแล้วประมาณ 3,000 คนรองผู้ว่าฯจึงได้สั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์แก่นายจ้างที่ยังไม่ได้เข้ามายื่นคำขอ จะต้องมาแจ้งต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดให้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนดโดยเร็วรวมทั้งให้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้มีการปฏิบัติการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ภาพ

Related posts