จังหวัดนครปฐม จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 เพื่อให้ความสำคัญและส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2564 โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้พิการที่ร่วมพิธีโดยการรับสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุค ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมกล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคุมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัดนพิการสากล เป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำหรับในปี 2564 ได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) คือคนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคม ได้สนับสนุนของขวัญรางวัล เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการ การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน การมอบเกียรติบัตรหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการที่สนับสนุนการจัดงานฯ  และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน .. 2573 (..2030) ซึ่งให้คำมั่นว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

     

*****************************

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts