จัดหางานจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ แก่ครู อาจารย์ เพื่อถ่ายทอดสู่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพแก่ครู อาจารย์ บุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ เพื่อถ่ายทอดสู่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปในอนาคต โดยมี แรงงานจังหวัดนครปฐม ท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผอ.กลุ่มประกันคุณภาพอาชีวศึกษา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และครู อาจารย์ ร่วมกิจกรรม

นางอัธยา อ่ำหนองโพธิ์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย รวมถึงจังหวัดนครปฐม มีโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้กำลังแรงงานลดน้อยลงและมีปัจจัยในด้านการผลิตกำลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเนื่องจากขาดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพในแต่ละช่วงวัย เด็กนักเรียนเลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพอย่างไร้ทิศทาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือ และสาขาวิชาชีพ ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน และการทำงานต่ำกว่าระดับในบางสาขาอาชีพ

       ในส่วนจังหวัดนครปฐม มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 344 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ เป็นครู และบุคคลากรด้านการแนะแนวอาชีพของโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีการศึกษาภาคบังคับ (.3) จำนวน 45 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม..ภาพ/ข่าว

Related posts