ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นำโดยนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนเทศบาล1วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤตโควิด-19

กิจกรรมประกอบด้วย

กิจกรรมเสริมสร้างพลัง​ “อึดฮึดสู้

การประเมินสุขภาพจิตเบื้อต้นด้วย​ Mental​ health​check​-in​

ฝึกเทคนิคคลายเครียด

ให้บริการตรวจวัดความเครียดด้วย​ Biofeedback และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐมบุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤต จากโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

Related posts