ศาลรัฐธรรมนูญ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน


วันอังคารที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ . นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐมจังหวัดนครปฐม


สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ
หน้าที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการบูรณาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม ควบคู่กับการให้ความรู้และเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเวทีอภิปรายในหัวข้อศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยมี ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

ต่อจากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อการใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นายมนตรี กนกวารี รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี และ นายบุญเสริม นาคสาร รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับอำเภอ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครปฐม ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำด้านกฎหมายกับประชาชนอีกด้วย

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มุ่งเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนในทุกระดับ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

Related posts