สมาชิกวุฒิสภา พบปะพร้อมบรรยายพิเศษแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการศึกษา และในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมช้างอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง.สามพราน .นครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา , รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พบปะเยี่ยมเยียนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และลูกจ้างประจำของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2565 พร้อม บรรยายพิเศษ เรื่องคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทขอจงรักชาติ รักแผ่นดิน รักครอบครัว ครูอาจารย์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่หยาบคาย อย่าเสียชาติเกิดที่ชาติหนึ่งนี้ ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ใต้ร่มธงไทย

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้มีพลังในการดำรงชีวิต ตลอดจนให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมที่จะก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข รวมทั้งเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

**********************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts