สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชากร การดูแลแบบประคับประคอง โดยมีนายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสาธารณสุข ว่าด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ.2560-2564 มุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการที่ดีจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่าง เสมอภาค เท่าเทียมและไร้รอยต่อ รวมถึงจัดบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว ในภาวะคุกคามของชีวิตให้ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ทั้งด้านอาการทางกาย ปัญหาจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยให้การรักษาดังกล่าวตั้งแต่แรกวินิจฉัยว่าเป็นโรคระยะสุดท้าย(Terminal illness)จนกระทั้งผู้ป่วยเสียชีวิต รวมถึงการดูแลครอบครัวภายหลังการสูญเสีย

จังหวัดนครปฐม ดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง จังหวัดนครปฐม ในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงสร้างการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ให้สถานพยาบาลทุกระดับมีพยาบาลผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง จำนวน 1 คน มีแพทย์ที่ปรึกษาในระดับเครือข่าย โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นหน่วยประสานงาน จัดให้มีโซนบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาล นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยังมีการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับประจำหน่วยบริการทุกแห่ง(มีทั้งคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่และฉบับประชาชน) มีการเยี่ยมติดตามสนับสนุนเครือข่าย พัฒนาแนวทางในการระงับปวด รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อประสานงานในสถานบริการทุกระดับอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว มีศูนย์กลางอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐม เรียกว่า “ศูนย์ชีวารักษ์”

การประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2561 เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง“ให้รู้ทั่วถึง และรู้เท่ากัน” และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองสู่ความเป็นเลิศ มีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 400 คน ประกอบด้วย พระสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาดูแลผู้ป่วย ชมรมผู้สูงอายุ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และผู้สนใจ โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมจาก พระเทพศาสนาภิบาล(แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นองค์ปาฐกเรื่อง”การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้านจิตวิญญาณ”ศาสตราจารย์ ดร.แสวง บุญเฉลิมวิภาส คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ”มุมมองด้านกฎหมาย Living Will และ Palliative Care” พระปณต คุณวุฒโฒ กลุ่มอาสาคิลานธรรม และผศ.ดร.สุภาพร ดาวดี ผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลสุขภาพหลุยส์ โชเวต์ นครปฐม และนพ.จตุภูมิ นีละศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ายางร่วมเสวนาหัวข้อ “ตายดี วิถีสู่ความตายอย่างสงบ” ศิลปินกลุ่มสะบัดลาย ในการแสดงเปิดงานชุด”สว่าง ฤา แสงสว่าง” นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมบุญ ดังนี้ก๋วยเตี๋ยว จาก พระครูวิธานธรรมนาถ วัดทุ่งกระพังโหม ไส้กรอกและไส้อั่ว จากวัดสี่แยกเจริญพร กล้วยทอด จาก โรงเรียนวัดสระสี่มุม เครื่องดื่ม จาก คณะศิษย์วัดสระพัง และ โรงงานน้ำหวานตรากบ รพ.สต.กระทุ่มล้ม รพ.สต.นราภิรมย์ กลุ่มมิตรภาพบำบัด และ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลนครปฐม มาร่วมแสดงผลงานและจัดฐานการเรียนรู้

Related posts