สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนินการตามค่านิยมและวัฒนธรรการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รุ่นที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 . โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนินการตามค่านิยมและวัฒนธรรการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เครือข่ายดีเจ รุ่นที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ข้อห้าม ความผิด และวิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวิธีการสื่อสาร รวมทั้งการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่เครือข่ายดีเจประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือในกรสร้างค่านิยมวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเครือข่ายดีเจประชาธิปไตย

 

โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย วิทยากรดีเจประชาธิปไตย ดีเจประชาธิปไตย และพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รวมทั้งสิ้น 204 คน

Related posts