จังหวัดนครปฐม จัดพิธีบรรพชาสามเณร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระพิพัฒน์ศึกษากร รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าวาสวัดบางช้างเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอสามพราน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

        นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัด ได้ร่วมกันจัดโครงการเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นค่าของวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนาศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

…………….

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าว

Related posts