คณะวิทยาการจัดการ มรน. จับมือสถานประกอบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

วันที่ 27 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์นพดล  มณีรัตน์ รองคณบดี อาจารย์เสาวนีย์ มะหะพรหม ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์นิตยา  งามยิ่งยง ประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช อาจารย์ ดร.วีรศักดิ์ นาชัยดี อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก และอาจารย์วินัย  บุญคง สาขานิเทศศาสตร์ ในการลงนามความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย กับสถานประกอบการ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สถานประกอบการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ MOU ในครั้งนี้เพื่อ 1) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 2) การจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และ 3) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาร่วมกัน  ในการ MOU ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท Get Nature (Thailand) Co., Ltd. โดยคุณธัชนก  อโปกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ประกอบธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์และญี่ปุ่นและบริษัท  ST Design Marketing Online Col, Ltd. โดยคุณเบญจมาศ  บุญเหลือ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ประกอบธุรกิจ รับทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร ได้แก่  Ads Specialist  Content Creator  Media Planner  Graphic Designer และ Production ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ตั้งแต่ธุรกิจที่เริ่มจากการสร้างแบรนด์ หรือธุรกิจที่ต้องการต่อยอดเพิ่มศักยภาพทางการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กรในด้านยอดขาย ด้านการเติบโตของธุรกิจและเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์มากกว่า 2,000 ธุรกิจ ในระยะเวลา 3 ปี

Related posts