มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โถงอาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 CWIE พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เชื่องโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี .. 2566 โดยทางมหาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และมีหลักสูตรเฉพาะทางด้านสหกิจศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการโดยการส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจริง จัดให้มีการบูรณาการการศึกษาให้ร่วมกับการทำงานที่มากขึ้น โดยมุ่งพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทำงานร่วมกับด้านเอกชนและจะต้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดตามความหลากหลายในด้านต่างๆของประเทศอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยามและประธานเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่างร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการจัดงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี .. 2566 ในระหว่างวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา นครปฐม

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts