มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการรัตนโกสินทร์โรบอทเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการรัตนโกสินทร์โรบอทเกมส์ ประจำปี .. 2566 โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต้อนรับ และรศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีการระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  มีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท/ ได้แก่ ประเภทROBO SPORTS สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา อายุระหว่าง 11 – 19 ปี และประเภทFUTURE ENGINEERINGS สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย  หรือ  ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)  อายุระหว่าง 15 – 19 ปี  รวม 2 รายการ จำนวน 47 ทีม  โดยการแข่งขันจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts