สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ

สำหรับศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาลสำหรับอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดตั้ง ณ บริเวณชั้น 3 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร จัดสร้างขึ้นในรูปแบบที่ทันสมัย สนับสนุนการค้นคว้าหลากหลายรูปแบบ ข้อมูลที่สำคัญ คือ รวบรวมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทอล รวมทั้งเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ระบบออนไลน์ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ ห้องมัลติมีเดีย อุปกรณ์ Sound Dome เพื่อดูมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล รวมทั้งห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว พื้นที่สำหรับพักผ่อนตามอัธยาศัย หนังสือบันเทิงแบบมีสาระและนวนิยาย ตลอดจนหนังสือพิเศษเฉพาะ ได้แก่ หนังสือที่แต่งโดยคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ASEAN Corner และ Global Health Corner นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลดิจิทอลทางการพยาบาล ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางการพยาบาล ฐานข้อมูลกรณีศึกษาทางการพยาบาล ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญการพยาบาล และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย ซึ่งศูนย์ข้อและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ที่ครบครันและทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย

Related posts