ราชบุรี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๑๖ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน), บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด และศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี ช่วยเหลือประชาชน มอบผ้าห่มร่วมใจต้านภัยหนาว

ราชบุรี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๑๖ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน), บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด และศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี ช่วยเหลือประชาชน มอบผ้าห่มร่วมใจต้านภัยหนาว

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๑๖ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน), บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด, อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี ช่วยเหลือประชาชน มอบผ้าห่มร่วมใจต้านภัยหนาว ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ตามที่ท่านผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยต่อ ความเดือดร้อนของประชาชนและมีนโยบายให้หน่วยงานของกองทัพบกให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนและเต็มกำลังความสามารถซึ่งขณะนี้พื้นที่ในเขตอำเภอสวนผึ้งได้รับอิทธิพลจากความหนาวเย็นของอากาศช่วงฤดูหนาว มณฑลทหารบกที่ ๑๖ในฐานะหน่วยดูแลพื้นที่จังหวัดราชบุรีและรับผิดชอบการดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว จึงเป็นผู้แทนกองทัพบกและกองทัพภาคที่ ๑ นำเครื่องห่มกันหนาวและสิ่งของมามอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนผ้าห่มจาก บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) น้ำดื่มจากบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี นอกจากภัยที่เกิดจากธรรมชาติแล้วยังมีภัยด้านอื่นๆ ที่คุกคามต่อความมั่นคงของประเทศได้แก่ เรื่องของยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมายและการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ ทั้งนี้กองทัพบกมีความห่วงใยและขอฝากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบในการดูแลปลูกฝังเยาวชนให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความเข้มแข็งและมีภูมิต้านทานต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมทั้งหากพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายขอให้แจ้งทางหน่วยราชการ หรือเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Related posts