จังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 นำโดย นายประพัทธ์ ธรรมวงศา สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประธานกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งในการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่น ระดับประเทศในครั้งนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคกลาง ในการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่เป็นเป้าหมายการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ประจำปี 2561 ในด้านการรักษาพยาบาลประชาชน มีผู้ป่วยมารับบริการเฉลี่ยวันละ 100 – 120 คน และในวันให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง จะมีแพทย์และทีมสหวิชาชีพ มาให้บริการเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งมีผู้ป่วยมารับบริการครั้งละ 160 – 180 คน สามารถลดความแออัดของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนครปฐมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการดำเนินงานธนาคารกายอุปกรณ์ มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นศูนย์กลางรับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและขาดแคลน ตลอดจนมีทีมดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการที่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อ โดยแบ่งเป็นทีมเล็ก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไปดูแลผู้ป่วยตามที่นัดหมาย และทีมใหญ่ที่มีสหวิชาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด นอกจากนี้ยังผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับ 5 ดาว ตั้งแต่ปี 2560 และรักษามาตรฐานผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว ในปี 2561 ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอีกด้วย

Related posts