สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดสัมมนาโครงการรวมพลังสือสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 “พลังสื่อภาคกลาง พลังสร้างสรรค์สังคม”

สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2560 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการจัดงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Centra by Centara ศูนย์ราชการและคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ถือเป็นงานที่เปิดพื้นที่ให้เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการร่วมสร้างและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย ทำให้เกิดการบูรณาการการขับเคลื่อน และการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน งานนี้ได้รับความร่วมมือ และความสนใจจากภาคีเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของผู้ทำงานในแวดวงสื่อในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมสำคัญที่ตอบวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน ได้แก่ การมอบรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มุ่งหวังให้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการประกาศเจตนารมณ์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขององค์กรภาคีที่จะมุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นการสานพลังภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กองทุนฯ ที่สำคัญ

ทั้งนี้ จากความสำเร็จของงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยในปีที่แล้ว ประกอบกับความสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมีการดำเนินการโครงการรวมพลังสื่อสร้างสรรค์และเชิดชูผู้ผลิตสื่อต่อเนื่องในปี 2561 อีก โดยในปีนี้จะมีกิจกรรมหลักในโครงการ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย และกิจกรรมเชิดชูผู้ผลิตสื่อ โดยในกิจกรรมแรกเป็นการเปิดพื้นที่ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ ให้ผู้ประกอบการด้านสื่อ องค์กรภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวมตัวกันเพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่วนในกิจกรรมที่สอง จะเป็นการมอบรางวัลเชิดชูผลงาน/องค์กร/บุคคลผู้มีความโดดเด่นทางด้านการสร้าง/ส่งเสริม/พัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้แก่สังคม วัตถุประสงค์หลักของทั้ง 2 กิจกรรมนี้คือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับภูมิภาคภาคกลางนั้น สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในการจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 “พลังสื่อภาคกลาง พลังสร้างสรรค์สังคม” เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคกลางทั้ง 26 จังหวัดนั้น ประกอบด้วย อ่างทอง, ชัยนาท,พระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพฯ, ลพบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตราด, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูผลงาน/องค์กร/บุคคลที่เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย
1. หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลผู้ผลิตและดำเนินการด้านสื่อ
2. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

การมอบรางวัล
ชื่อรางวัล : รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์/TMF Awards

ประเภทรางวัล :
1.รางวัลพื้นฐานที่สำนักงานกำหนดจำนวน 7 รางวัล ได้แก่
1) เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดีเด่น
2) สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น
3) สื่อส่งเสริมครอบครัวและสังคมดีเด่น
4) สื่อสร้างแรงบันดาลใจดีเด่น
5) นวัตกรรมสื่อดีเด่น
6) สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยอดนิยม
7) สื่อส่งเสริมคุณธรรม

2. รางวัลพิเศษในแต่ละภูมิภาค 1 รางวัล
1) นักสื่อสารภูมิภาค

วัน-เวลาดำเนินการ : 7 กันยายน 2561
สถานที่จัดงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
อโณชา โทร.094-5236697
อีเมล์ : adayryda636@gmail.com

Related posts