พระบรมราชจักรีวงศ์ปกเกล้าฯ ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่วมพิธีเปิดและทรงร่วมการประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บุคคลสำคัญของโลก และศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์” ณ ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ กรุงปารีส ในการนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บุคคลสำคัญของโลก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 ณ กรุงปารีส

อนึ่ง นักการทูต นักประวัติศาสตร์โบราณคดี ครูอาจารย์ นักศึกษา และชาวฝรั่งเศส เป็นจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ ต่างมีความตื้นตันใจ มีความซาบซึ้งในคำกล่าวสุนทรพจน์ของ ม.ล.ปนัดดา ที่ทำให้ตระหนักทราบได้ว่าราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์อันดีงามมาช้านาน และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นต่อชาวฝรั่งเศส ความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กับศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ นักวิชาการชาวฝรั่งเศส ถือเป็นกรณีศึกษาที่ประชาชนทั้งสองประเทศไม่สามารถลืมเลือนได้

Related posts