โรงพยาบาลนครปฐม เปิดศูนย์ขอรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายกระจกตา พร้อมกับเปิดตู้รับบริจาค กองทุน ๑ บาท ช่วยผู้ป่วยได้ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ขอรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายกระจกตา(ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ) โรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์ขอรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายกระจกตา เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงและเพิ่มการเข้าถึงการบริการปลูกอวัยวะกระจกตา โรงพยาบาลนครปฐม จึงกำหนดให้มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายกระจกตาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

๑.ให้ประชาชนได้รู้จัก เข้าใจและร่วมกันบริจาคอวัยวะและดวงตามากขึ้น
๒.เพิ่มคุณภาพของผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
๓.เป็นศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาของเขตสุขภาพที่ ๕ เพื่อการเข้าถึงการปลูกถ่ายกระจกตาของประชาชนนครปฐมและประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๕
๔.เป็นศูนย์ปลูกถ่ายไตของเขตสุขภาพที่ ๕ เพื่อการเข้าถึงการปลูกถ่ายไตของประชาชนนครปฐมและประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๕

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นจำนวนมาก สถิติในประเทศไทยมีผู้รอปลูกถ่ายอวัยวะถึง ๕,๐๐๐ ราย และรอปลูกถ่ายกระจกตาถึง ๑๑,๐๐๐ ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรออวัยวะ ๑๐๐ ถึง ๒๐๐ รายต่อปี การขาดแคลนอวัยวะบริจาคยังเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุด ซึ่งมีทั้งปัญหาปัจจัยภายในโรงพยาบาลและปัจจัยภายนอกโรงพยาบาล เช่นการเปิดศูนย์ขอรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายกระจกตานี้เพื่อเป็นสะพานบุญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มการแสดงความจำนงค์ในการบริจาคอวัยวะแล้ว ยังเป็นตัวกลางในการประสานงานกับสภากาชาดไทยเพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพของอวัยวะที่รับบริจาค สุดท้ายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้รอรับบริจาคอวัยวะและกระจกตาในจังหวัดนครปฐมและในเขตสุขภาพที่ ๕

 

หลังจากนั้น เวลา ๐๙.๔๕ น.เป็นประธานกล่าวเปิด พิธีเปิดตู้รับบริจาค กองทุน ๑ บาท ช่วยผู้ป่วยได้ ครั้งที่ ๒ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดตู้รับบริจาคครั้งที่ ๑ ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมียอดการบริจาคทั้งสิ้นเป็นเงิน ๘๓๗,๘๑๗.๒๕ บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้มาจากจิตเมตตากรุณาของประชาชนผู้บริจาคทุกท่านโรงพยาบาลนครปฐม ได้นำเงินบริจาคที่ได้รับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.สงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยประชาชน และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนครปฐม ที่ยากไร้ ขาดแคลน
๒.เพื่อจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และคุรุภัณฑ์
๓.เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษา ดูแลระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ของโรงพยาบาลนครปฐม
๔.จัดจ้างบุคลากรที่ขาดแคลนและจำเป็น
๕.อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมูนิธิพัฒนาโรงพยาบาลเห็นสมควร

เนื่องจากในปัจจุบันโรงพยาบาลนครปฐม ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนหลายอาคาร ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้ป่วย ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันพัฒนาทางด้านกำลังกายกำลังใจ และกำลังทรัพย์ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือผู้ป่วยต้องได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยรวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

Related posts