เปิดแล้ว โรงเรียนการบริบาลนครปฐม

โรงเรียนการบริบาลนครปฐม

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนการบริบาลนครปฐม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม นายไชยา สะสมทรัพย์ อดีต รมว.กระทรวงพานิชย์ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสถานที่ทำการโรงเรียนการบริบาลนครปฐม ซึ่งบริหารงานโดย นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้บริหารโรงเรียนการบริบาลนครปฐม กล่าวว่า ทางโรงเรียนแห่งนี้มีทีมแพทย์ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา มาเป็นผู้สอนให้ความรู้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ที่มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียนช่วยเหลือครอบครัวหรือใช้เป็นทุนสำหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

อาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ
– ดูแลเด็กเล็ก ที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รพ./บ้าน
– ดูแลผู้สูงอายุ ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ./บ้าน
– เฝ้าไข้ที่ รพ./ที่บ้าน
– เจ้าหน้าที่ประจำคลีนิคทั่วไป คลินิคเฉพาะโรค
– เจ้าหน้าที่ประจำคลินิคความงาม
– เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน เช่น รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน
– เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ
– ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
– ทำธุรกิจของตนเองด้านดูแล แนะนำสุขภาพ
– ประกอบอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

หลักสูตรภาคปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

หลักสูตรภาคพิเศษ
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

*** นอกจากนี้ ยังมีคอร์ส อบรมระยะสั้น ตามความต้องการของผู้เรียน ***
การเรียนภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
สนใจขอรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ โรงเรียนการบริบาลนครปฐม
11 ถนนนวเขต ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงาน โทร.061-7296777, 062-6403777
ผอ.รุจิรางค์ วรรณ์ธนาทัศน์ โทร.089-9047744
คุณสุนีย์ เนตรภิญโญ (ฝ่ายวิชาการ) โทร.062-6403777

Related posts