ศาลปกครอง พร้อมเปิดทำการศาลปกครองยะลา ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นวันแรก มีเขตอำนาจครอบคลุมจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ศาลปกครอง พร้อมเปิดทำการศาลปกครองยะลา ซึ่งเป็นศาลปกครองในภูมิภาค ลำดับที่ ๑๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีประกาศเปิดทำการศาลปกครองยะลา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยให้ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ และมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีที่มีภูมิลำเนา หรือมีมูลคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส จะต้องนาคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองยะลาซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ดังกล่าว ส่วนคดีที่อยู่ใน เขตอำนาจของศาลปกครองยะลาซึ่งได้มีการฟ้องที่ศาลปกครองสงขลาหรือศาลปกครองในภูมิภาคแห่งอื่นไว้ก่อนวันที่ศาลปกครองยะลาเปิดทำการ ยังสามารถดำเนินการพิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลที่ได้ ยื่นคาฟ้องไว้เดิม แต่คู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีอาจยื่นคาขอให้โอนคดีไปยังศาลปกครองยะลาได้ สำหรับการยื่นคำฟ้องคดีใหม่ หากผู้ฟ้องคดีไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยื่นคำฟ้องคดีปกครองด้วยตนเอง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง อาจยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ โดยตามกฎหมายให้ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง

ซึ่งในเรื่องนี้ นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ช่วยทางานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองยะลา และนายฉัตรชัย นิติภักดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดี ศาลปกครองยะลา ได้หารือร่วมกับนางนัยนา ศิริสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อประสานความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสงค์จะยื่นคำฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองยะลาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มคำฟ้องและคำร้องเกี่ยวกับคดีปกครองได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีแบบฟอร์มคำฟ้อง คำร้อง และเอกสารแนะนาเกี่ยวกับคดีปกครองไว้ที่ที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งด้วย

Related posts