นครปฐม จัดกิจกรรมลดปริมาณฝุ่นละออง และจิตอาสา Big Cleaning Day

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม สถาบันการศึกษา ข้าราชการ และภาคเอกชนจัดกิจกรรมลดปริมาณฝุ่นละออง และกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day โดยการนำโดรนเพื่อการเกษตร จากจังหวัดนครราชสีมา มาฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่เมืองนครปฐม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม สถาบันการศึกษา ข้าราชการ และภาคเอกชนร่วมใจลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และจิตอาสา Big Cleaning Day ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยนายหมวดโทเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 กรมควบคุมมลพิษได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ณ สถานีผลิตน้ำประปาทุ่งนาสร้าง ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยการเพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนนและฉีดน้ำเป็นละอองฝอยในอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง รวมทั้งเข้มงวดตรวจจับรถควันดำและบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 , พ.ร.บ. การขนส่งทางบก , พ.ศ. 2522 และพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 , แก้ปัญหาการจราจรติดขัด ได้แก่ ห้ามจอดรถริมถนนสายหลัก อำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร รณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนแทน , รณรงค์ “ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง” ณ สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล และพื้นที่มลพิษสูง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ “ไม่ให้มีการเผาขยะมูลฝอยและเผาในที่โล่งทุกชนิด” รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลแก้ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารสูง/ระบบสาธารณูปโภค และขอความร่วมมือภาคราชการ และประชาชนช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูแลรักษาต้นไม้ นอกจากนี้ได้ควบคุมการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนโดรนเพื่อการเกษตรนครราชสีมา โดยบริษัทโฟลแมกไบโอเทค จำกัด จำนวน 5 เครื่อง มาบินพ่นละอองน้ำบริเวณตัวเมืองนครปฐม ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day กวาดล้างทำความสะอาดท้องถนน ดูแลรักษาหน้าบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อทุกภาคส่วนได้รับรู้และร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าวRelated posts