มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯนครปฐม มอบทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์แก่นักเรียน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาเพื่อการสงเคราะห์แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนทุนพระราชทาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อการสงเคราะห์แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยนายอุทิศ บุญช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เด็กกำพร้า และเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยทางธรรมชาติทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ได้มอบทุนให้กับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จำนวน 1 ราย คือ เด็กชายณภัทร ราโรจน์ กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์ ซึ่งมีผลการเรียนดีเยี่ยมได้รับทุนภาคเรียนละ 5,000 บาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ข่าว / ภาพ

Related posts