สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเครือข่ายชุมชนตาก้องร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวาน มัน เค็ม ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องการเลือกบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการลดอาหารหวาน มัน เค็ม ในทุกช่วงอายุ เพื่อให้มีสุขภาพดี

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่วัดตาก้อง ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในการจัดการประกวดแข่งขันทำบุญด้วยอาหารลดหวาน มัน เค็ม ถวายพระสงฆ์ ตามโครงการเครือข่ายชุมชนตาก้องร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยยึดหลัก “เค็มไม่ดี หนีไขมัน หันห่างหวาน อ่านฉลากก่อนบริโภค หลีกเลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” โดยมีร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ

โดยเภสัชกรหญิงรัตนาวดี จูละยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคมชนบทสู่สังคมเมืองมากขึ้น ความเจริญทางด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรในชุมชนต่างๆ เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เพิ่มมากขึ้น เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคล จากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ อาหารจานด่วนที่ให้พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง ซึ่งเป็นอาหารที่มีความหวาน มัน เค็ม ในปริมาณสูง เกิดการสะสมก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ และร้านชำจำหน่ายอาหารใกล้บ้านไม่มีอาหารทางเลือกสุขภาพจำหน่าย ทำให้คนในชุมชนไม่มีทางเลือกในการบริโภคอาหาร

รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดีของประชาชน และตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพดี เริ่มที่อาหารลดหวาน มัน เค็ม ด้วยการดำเนินโครงการในหมู่บ้านหรือชุมชนลดหวาน มัน เค็ม เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องการเลือกบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการลดอาหารหวาน มัน เค็ม ในทุกช่วงอายุ เพื่อให้มีสุขภาพดีในอนาคตต่อไป

สำหรับผลการประกวดแข่งขันทำบุญด้วยอาหารลดหวาน มัน เค็ม ถวายพระสงฆ์ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมชมรมผู้สูงอายุตำบลตาก้อง (น้ำพริกลงเรือ), ทีมกลุ่มสตรีตำบลตาก้อง (สลัดเพื่อสุขภาพ), ทีม อสม.ตำบลตาก้อง (แกงเลียง) และทีมรวมพลังหมู่ 2 ตำบลตาก้อง (แกงป่าลูกชิ้นปลา) ผลปรากฏว่าคณะกรรมการได้ตัดสินให้ทั้ง 4 ทีมได้คะแนนเท่ากันเนื่องจากอาหารแต่ละเมนูผ่านเกณฑ์การตัดสินครบถ้วน ตามหลัก ลดหวาน มัน เค็ม และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว

Related posts