โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดงาน “คืนสู่เหย้ำ ๑๐๐ ปี ราชินีบูรณะ”

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา 19.00 น. ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี ราชินีบูรณะ” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าราชินีบูรณะ และ นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าราชินีบูรณะ กล่าวรายงาน

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ความเจริญ ความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ การศึกษาจึงเป็นกุญแจที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ โรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษา ในทุกด้าน ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน ชุมชนและผู้ปกครองจึงไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา เล่าเรียน การที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีการศึกษา เป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นมาตรฐานของโรงเรียนในระดับหนึ่ง

จากผลผลิตที่ผ่านมา ศิษย์เก่ารุ่นแล้วรุ่นเล่า ล้วนประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่ดี เป็นผู้นำของสังคม เฉกเช่น “ เพชรราชินีบูรณะ ” ทั้งนี้เพราะความตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน

กระผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี ราชินีบูรณะ” ในครั้งนี้ จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนับสนุนการจัดงานคณะกรรมการจัดงาน สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในค่ำคืนนี้

โรงเรียนราชินีบูรณะ ก่อตั้งครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “สตรีวิทยา” จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ โรงเรียนได้ถูกเพลิงไหม้ จึงได้ย้ายสถานศึกษามาอยู่ที่เรือนพักกองเสือป่า ในภายหลัง เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร (ชม สุนทราชุน) ผู้เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลนครชัยศรี ได้ให้คุณหญิงทองอยู่ สุนทราชุน ผู้เป็นภรรยา เข้ารับพระราชทานทรัพย์ พร้อมที่ดินจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง มาสร้างโรงเรียนรวมถึงอาคารเรียนตามแปลนของกระทรวงธรรมการในสมัยนั้น และจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถพระพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เสด็จแทนพระองค์ และพระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนราชินีบูรณะ” นับแต่นั้นเป็นต้นมา จวบจนครบ ๑๐๐ ปี ในปี ๒๕๖๒ นี้

ในปัจจุบันโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้า ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเห็นได้จากการที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา

Related posts