ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี จัดโครงการประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี จัดโครงการประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมกับบรรยาย เรื่องสถานการณ์และการสื่อสารที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในปัจจุบัน และนางสาวปาณิศา ทองน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ บรรยายเรื่อง ผลการดำเนินงานการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี จัดโครงการประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

จากนั้นมีการแบ่งกลุ่ม จัดทำแผนการดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิตปีงบประมาณ 2563 พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563 มีสื่อมวลชนจาก 7 จังหวัด เข้าร่วมประชุม กาญจนบุรี, ราชบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 30 คน

Related posts