สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง”

กิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง”

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุฑามาศ เวชพานิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดกิจกรรม และนายธนกร ธนกรชวฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี กล่าวรายงาน

กิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง”

กิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี เล็งเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง”ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่าง ๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพ เป็นกิจกรรมเดิน – วิ่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลดโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า และไข้ปวดข้อยุงลาย ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร
กิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง”

ผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากทุกอำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 300 คน โดยจะมีการดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ชุมชนปลอดยุง ” พร้อมกันในวันนี้ ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด

นางจุฑามาศ เวชพานิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 125,235 ราย เสียชีวิต 131 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังถึงสองเท่า และโรคไข้ปวดข้อยุงลายพบผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 4 เท่า ในส่วนของจังหวัดนครปฐม ในปี 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2,319 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 254.42 ต่อประชากรแสนคน มีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ พบผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งอำเภอนครชัยศรีพบว่ามีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ทั้งรณรงค์ภายใต้โครงการ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” แต่จากการสำรวจ ยังพบลูกน้ำยุงลายในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน และชุมชน แสดงให้เห็นว่า การจัดการปัญหาโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนในการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้าน ชุมชน และสถานที่ทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง”

ไข้เลือดออก เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกันกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในบ้านตัวเอง ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ ทุกคนต้องใส่ใจดูแลบ้านตนเอง ไม่ให้มีขยะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขัง และเก็บบ้านให้โปร่งไม่มีมุมอับกลายเป็นที่เกาะพักของยุงลายเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ไม่ให้มีจำนวนมากจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในฤดูฝน รวมทั้งทุกคนต้องป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยการทายากันยุง หรือนอนในมุ้งเป็นต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิ่งรณรงค์ในวันนี้ จะกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกัน “ ไล่ยุง ” เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

Related posts