รายงานข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( Novel Coronavirus 2019) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2563

สถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโคโรนา ในประเทศจีน ได้แพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสที่โคโรนามาจากต่างประเทศ โดยเน้นการคัดกรองไข้ ทุกช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยาน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ตและกระบี่ หากพบเห็นผู้มีอาการน่าสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที และกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่มาจากเมืองที่มีการระบาด สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสาหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนแหล่งท่องเที่ยว และยกระดับการแจ้งโรคในผู้เดินทางเป็นระดับ3 โดยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด

สำหรับจังหวัดนครปฐมนั้น นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมขอให้ชาวนครปฐมอย่าตื่นตระหนก เพราะยังไม่พบการระบาดจากคนสู่คนในประเทศไทย สถานพยาบาลทุกแห่งจะคัดกรองผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยง กรณีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วเกิดอาการเจ็บป่วยภายหลัง มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จะซักประวัติ ตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ หากพบเชื้อไวรัสจะรักษาในห้องแยกโรคของโรงพยาบาล ดูแลรักษาจนหาย ซึ่งขณะนี้ประสานให้โรงพยาบาลทั้งรัฐ-เอกชน เตรียมความพร้อมของระบบและห้องแยกโรค รวมทั้งมาตรการในชุมชน ติดตามผู้สัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยทุกคน และ ได้เพิ่มการเฝ้าระวังป้องกัน 3 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่โรงแรมที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ และศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด แหล่งชุมชนที่มีคนแออัดพลุกพล่าน ให้ช่วยกันสังเกต และคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้สูง ไอ น้ำมูก หายใจเหนื่อย ร่วมกับมีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสที่โคโรนา ได้ ผู้ประกอบการโรงแรมให้ช่วยสังเกตตรวจตรา หากพบผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาหรือแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

สำหรับประชาชนทั่วไปเชิญชวนให้ป้องกันตนเองจากโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยวิธีการง่ายๆ 6 วิธี คือ ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในที่แหล่งชุมชน หมั่นล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆโดยเฉพาะก่อนสัมผัสใบหน้า ดวงตา รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนๆ สะอาด และปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอจาม หลีกเลี่ยงไปในแหล่งชุมชนแออัด หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ป่าหรือเนื้อสัตว์ไม่รู้ที่มา ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หากมีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจ เหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปยังประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยง หากมีข้อสงสัยสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

Related posts