จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่บริเวณสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม อำเภอมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม โดยนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและมีลักษณะเป็นผู้นำ จิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน หรือ อช. และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หรือ ผู้นำ อช. ทำหน้าที่เป็นแกนหลักสำคัญในการดำเนินกิจกรรม โครงการฯ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ปัจจุบันจังหวัดนครปฐม มีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 200 คน และอาสาพัฒนาชุมชน 3,248 คน สำหรับในปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายภารกิจเน้นหนักให้ผู้นำ อช. และ อช. เป็นกลไกหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้นำ อช. และ อช. ให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลิตผลสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยการบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะ และใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยปฏิบัติศาสนกิจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอออกกำลังกายเสริมสุขภาพ โดยใช้ โคก หนอง นาโมเดล เป็นต้นแบบ เพื่อนำไปสู่ “ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม การมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 14 ราย การกล่าวคำปฏิญาณตน โดยนายปัญญา สร้อยทองประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม และการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ภายในสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดนครปฐม และผู้มีเกียรติรวมทั้งสิ้น 250 คน

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว

Related posts