ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมทั้งวางแนวทางการเสนอขายต่อนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร โดย นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สคท.) นำคณะผู้แทนจากนายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.), นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สธทท.), นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง ผู้แทนจากสมาคมเรือไทยและสมาชิก เดินทางสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมทั้งวางแนวทางการเสนอขายต่อนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้แก่

– วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชม แชะภาพวาดจิตรกรรมร่วมสมัยปริศนาธรรม 3 มิติ เสมือนจริงแห่งแรกของโลก ถูกวาดและติดตั้งไว้ภายในเจดีย์พุทธคยาจำลอง วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี แต่ละภาพสอดแทรกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอริยสัจ4 และแฝงแนวคิดมากมาย

– พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อ ผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัย เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่
– วัดสิงห์ อ.สามโคก จ. ปทุมธานี
เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งยังปรากฏเจดีย์ โบสถ์ วิหาร ลักษณะพิเศษของวัดคือ มีพระพุทธรูปสำคัญทั้ง 4 หันพระพักตร์ 4 ทิศด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีโกศบรรจุอัฐิหลวงพ่อพระยา กราย ซึ่งเป็นพระชาวมอญธุดงค์มาจำพรรษาและเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่วัดนี้

– ฟาร์มเห็ดป้านา อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.ลาดหลุมแก้ว ที่นี่มีเห็ดหลายพันธุ์เช่น เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางนวล เห็ดโคน เห็ดเป่า เห็ดหูหนู เป็นต้น ฟาร์มแห่งนี้ เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาศึกษาการเพราะเลี้ยงเห็ดและสามารถซื้อกลับไปเพาะกินเองที่บ้านได้อีกด้วยRelated posts