นครปฐม เตรียมพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ดนตรีขององค์การยูเนสโก

นครปฐม เตรียมพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ดนตรีขององค์การยูเนสโก
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ห้องประชุม 607 อาคารเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากล ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี UNESCO แห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีของ UNESCO แห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทางวัฒนธรรม มิติด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรี และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านดนตรีอย่างยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางด้านดนตรี และมีศักยภาพ ความพร้อมในหลายด้าน อาทิ เป็นที่ตั้งของพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีกิจกรรมดนตรีสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมรับชมรับฟังดนตรีภายในพระราชวังสนามจันทร์ งานเต้นสวิงบนถนนรถไฟนครปฐม

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีปราชญ์ มีต้นทุนและทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย มีศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่ผ่านมาศักยภาพที่มีอาจไม่ได้มีโอกาสนำมาเชื่อมโยงกัน การคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้จังหวัดนครปฐมเป็น City of music เป็นโอกาสดีของจังหวัดนครปฐม ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ตนเองพร้อมผลักดัน เชื่อว่าจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพที่จะเดินไปถึงเป้าหมายนั้น ซึ่งประโยชน์จะเกิดขึ้นกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมRelated posts