จังหวัดนครปฐม ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดทำสวนสาธารณะแปลงเรือนจำกลางนครปฐมเดิม เพื่อปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะของชาวนครปฐม

จังหวัดนครปฐม ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดทำสวนสาธารณะแปลงเรือนจำกลางนครปฐมเดิม เพื่อปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะของชาวนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดทำสวนสาธารณะแปลงเรือนจำกลางนครปฐมเดิม เพื่อปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะของชาวนครปฐม โดยออกแบบคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์และการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายสุนทร แก้วพิจิตร ประธานสภาเทศบาลนครนครปฐม นายอำเภอเมืองนครปฐม ผู้แทนเรือนจำกลางนครปฐม ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเตรียมจัดทำสวนสาธารณะ โดยใช้แปลงพื้นที่เรือนจำกลางนครปฐม (เดิม) เพื่อออกแบบวางผังปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะของชาวนครปฐม

ซึ่งจังหวัดนครปฐม กรมธนารักษ์ และเทศบาลนครนครปฐม พิจารณาว่าสมควรปรับพื้นที่เรือนจำกลางนครปฐม (เดิม) ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน นฐ.15 และ นฐ.16 ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ จึงมีมติให้เทศบาลนครนครปฐม ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะของประชาชนชาวนครปฐมอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้กรมธนารักษ์ได้กำหนดแนวคิดในการพัฒนาไว้ 2 แนวทาง และคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบที่จะอนุรักษ์และซ่อมแซมอาคารเรือนจำกลาง (เดิม) เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์งานสถาปัตยกรรมอาคารเรือนจำในระบบแห่งแรกของสยามประเทศ

สำหรับเรือนจำกลางนครปฐมแห่งนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441 ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ย้ายเมืองนครไชยศรี จากตำบลท่านา มาที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ หรือตัวเมืองนครปฐมในปัจจุบัน เรือนจำแห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ช่วงสร้างบ้าน สร้างเมืองนครปฐม ดังนั้นการออกแบบสวนสาธารณะจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจมุมมองสถาปัตยกรรมตั้งตาสมัยทวารวดี เพื่อให้มีเอกลักษณ์และองค์ประกอบที่สื่อถึงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งหลังจากนี้จะมีการสำรวจพื้นที่เรือนจำกลางนครปฐม (เดิม) รวมถึงการศึกษาบริบทโดยรอบพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบวางผัง จัดทำผังแสดงแนวความคิด ตลอดจนจัดเวทีนำเสนอแนวคิดในการออกแบบ และนำเสนอผังทางเลือกกับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐมต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าวRelated posts