นครปฐม..ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นครปฐม..ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จังหวัดนครปฐมหารือการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (14 ก.ค.63) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม พื้นที่เขตผังเมืองรวมอ้อมใหญ่ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ 3 ซึ่งจะมีการประเมินในเดือนกันยายน 2563 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม และแผนการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2563

ทั้งนี้ นครปฐมเป็น 1 ใน 15 จังหวัด ที่ต้องพัฒนาในทุกๆ ภาคส่วนให้เข้าสู่ความยั่งยืน ที่ต้องมีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ เพื่อเป็น “เมืองน่าอยู่ เมืองยั่งยืน” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดฯ สร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้ร่วมกันดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ซึ่งมั่นใจว่าจังหวัดนครปฐมผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนดในปีนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าวRelated posts