จังหวัดนครปฐม สนธิกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันที่ 9 มกราคม 2561 พลตรีชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี ป้องกันจังหวัด เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานแรงงาน สมาชิกอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี บอดี้คาร์ ตำบลศรีษะทอง และโรงงานนิยมฝรั่งบ๊วย วุ้นมะพร้าว ตำบลศรีษะทอง เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อีกทั้งตรวจสอบสารเสพติด และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงาน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี บอดี้คาร์ มีพนักงาน จำนวน 58 คน เป็นแรงงานสัญชาติไทย จำนวน 30 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 23 คน และแรงงานสัญชาติลาว จำนวน 5 คน พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กรณีไม่แสดงเอกสารแสดงตนแก่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบฯ สัญชาติลาว จำนวน 4 ราย, อีกทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กรณีไม่จัดทำทะเบียนลูกจ้าง/ข้อบังคับการทำงาน, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กรณีไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง, และตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะแรงงานสัญชาติไทย จำนวน 2 ราย จึงได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนที่โรงงานนิยมฝรั่งบ๊วยวุ้นมะพร้าว มีพนักงานทั้งหมด จำนวน 26 คน เป็นแรงงานสัญชาติไทย จำนวน 16 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 10 คน พบการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กรณีไม่จัดทำทะเบียนลูกจ้าง/ข้อบังคับการทำงาน และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 96 กรณีไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนภายใน 30 วัน จึงได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Related posts