จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานีรถไฟนครปฐม ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานีรถไฟนครปฐม ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานีรถไฟนครปฐม ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (23 ต.ค.63) ที่สถานีรถไฟนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟนครปฐม เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้นำจิตอาสาร่วมกันทาสีรั้วสถานีรถไฟ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสะอาดสวยงาม เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ทรงครองราชย์สมบัติถึง 40 ปี เป็นห้วงเวลาที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประทศไทย ด้วยการทรงเลิกทาส เลิกศักดินา ปฏิรูปการปกครองจากแบบจตุสดมภ์ มาเป็นการจัดตั้งกระทรวง จัดแบ่งหัวเมืองเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นที่ท่าฉลอม เพื่อให้ราษฎรได้ปกครองตนเอง อันเป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน ทรงก่อตั้งกิจการรถไฟ กิจการไปรษณีย์โทรเลข ระบบประปา และขุดคูคลองสำคัญ ทรงให้มีโรงพยาบาล “วังหลัง” ซึ่งต่อมาคือ “ศิริราชพยาบาล” และตั้งกรมพยาบาล ขยายบริการสาธารณสุข
ให้แพร่ไปทั่วประเทศ อีกทั้งยังทรงมีพระราชกรณียกิจอื่นที่สร้างคุณูปการอีกมากมาย ชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระมหากรุณาธิคุณตราบจนปัจจุบัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts