ผู้ว่าฯ นครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ปิดโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคกหนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำกลางนครปฐม

   วันนี้ (24 ..63) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำกลางนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าฝึกในโครงการฯ จำนวน 94 คนเป็นคนไทย 93 คน และชาวต่างชาติ 1 คน โดยฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่10-23 พฤศจิกายน 2563 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตน ด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล ซึ่งผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ อีกทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ และหลังจากนี้ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษ จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

   หลังจากเข้ารับใบประกาศนียบัตรแล้ว ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมฯ ได้กล่าวปฏิญาณตนว่า ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือดเอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ เราต้องรักษาแผ่นดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ เราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งตนเอง และสร้างความมั่งคั่งใหม่ ให้แก่แผ่นดินไทยให้จงได้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว

Related posts