สคร. 5 ราชบุรี เตือนระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” เน้นคัดกรองและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แนะช่วงเปิดเทอมขอให้ผู้ปกครองและสถานศึกษาระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปากเน้นคัดกรองและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ข้อมูลปีนี้พบว่าในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยรวมกันมากกว่าครึ่งของผู้ป่วยตลอดทั้งปี แนะให้สังเกตอาการของเด็ก หากมีไข้สูง ซึม เดินเซ ชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อย อาเจียน ให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติและแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้านเพื่อดูแลเบื้องต้น หากอาการไม่ดีขึ้นให้พาไปพบแพทย์โดยเร็ว และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย สถานศึกษาหมั่นทำความสะอาดของเล่น ของใช้เด็กอย่างสม่ำเสมอ

          นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้สถานศึกษาเริ่มเปิดภาคเรียน อาจมีการทำกิจกรรมรวมกันเป็นกลุ่มมีโอกาสใกล้ชิดกันมาก   ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย โดยสิ่งที่ผู้ปกครองและครูควรระมัดระวังไม่ให้เด็กป่วย นอกจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) แล้ว ยังมีโรคมือ เท้า ปาก ที่มีแนวโน้มพบอัตราป่วย  มากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ดังนั้น สถานศึกษาต้องมีมาตรการคัดกรองและสังเกตอาการของเด็กก่อนเข้าเรียนทุกเช้า เพื่อเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปากและโรคโควิด 19 ด้วย

          สถานการณ์ของโรคมือ เท้า ปาก ในปี 2563 นี้ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา(ตุลาคมพฤศจิกายน) พบผู้ป่วย 15,613 ราย จะพบมากในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ สามารถติดต่อจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าทางปากโดยตรง โดยเชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน เมื่อได้รับเชื้อเด็กจะมีอาการไข้ต่ำๆอ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปากชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

          นายแพทย์สมาน กล่าวเน้นย้ำผู้ปกครองและสถานศึกษา ให้ดูแลและสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ และขอแนะนำวิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปากดังนี้ 1.ผู้ปกครองควรสังเกตอาการของเด็กก่อนมาเรียน ส่วนสถานศึกษามีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกเช้า  2.ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น 3.หมั่นทำความสะอาดของใช้ ของเล่นและพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันเป็นประจำ 4.สอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังเล่นของเล่น  5.จัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรมหรือเล่นเป็นกลุ่มย่อย จำนวน 5-6 คน มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร  และ 6.หากเด็กไม่สบายหรือมีไข้ก่อนมาเรียน ผู้ปกครองควรพาไปพบแพทย์และให้พักอยู่บ้าน ส่วนสถานศึกษาหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน เพื่อพาไปพบแพทย์โดยเร็ว และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย แยกของใช้ส่วนตัวของเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับเด็กคนอื่นๆ งดไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัด ซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถป้องกันได้ทั้งโรคมือ เท้า ปาก โรคโควิด 19 และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เบอร์ติดต่อ 032310804 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 นายแพทย์สมาน กล่าวปิดท้าย 

Related posts