“ศรแดง” หนุน “พช.” รุกต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ขับเคลื่อน “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ไปด้วยกัน

“ศรแดง” หนุน “พช.” รุกต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ขับเคลื่อน “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ฝ่าวิกฤตโควิด - 19 ไปด้วยกัน

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กะเพรา คะน้า ผักบุ้ง พริก และแตงกวา จำนวน 100,000 ซอง จากนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด (ตราศรแดง) เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2 ” โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ขอขอบคุณและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กัลยาณมิตรของกรมการพัฒนาชุมชน อย่าง บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้ตระหนักถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด รวม 100,000 ซอง เพื่อให้กรมการพัฒนาชุมชนได้นำเมล็ดพันธุ์ผักไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ 76 จังหวัด ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2” โดยจะเริ่ม Kick Off อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ถือเป็นวันแรกในการปฏิบัติการฯ อันเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนร่วมปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเน้นให้ครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้และสนับสนุนให้มีการขยายผลดำเนินการตลอดทั้งปี 2564 มาเป็นแนวทางส่งเสริมความพออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี ของประชาชนอย่างยั่งยืน ความร่วมมือระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความฝันเหมือนกันที่อยากเห็นพี่น้องประชาชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พระองค์ทรงเพียรพยายาม ในการเผยแพร่และดำเนินการในเรื่องนี้หลายระดับ อาทิ ระดับโรงเรียน พระองค์ท่าน ทรงสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์การปลูกผักสวนครัว ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถมีพืชผักในการประกอบอาหารไว้รับประทาน สำหรับในชุมชน/หมู่บ้าน ขับเคลื่อนผ่าน โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” อยู่หลายจุดด้วยกัน อาทิ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่กรมการพัฒนาชุมชน ทอดบทเรียน ตามแนวพระราชดำริ สำหรับแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
โดยมีแนวทางการดำเนินการ คือขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้นำต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย คนละ 10 ชนิด เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างทีมนักพัฒนา 3 ประสานในระดับตำบล (นักพัฒนาท้องถิ่น,พัฒนากร,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนาภาคประชาชน (อถล.อช.กพสม.) รณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรเครือข่าย สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ทุกครัวเรือน รวมถึงมีการสื่อสารสร้างการรับรู้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ทาง Social Media เพื่อขยายผลไปถึงประชาชนทุกครัวเรือนให้ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านสร้างคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์และส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างมั่นคงทางอาหาร โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนคือ คลังอาหารทุกหมู่บ้าน คือศูนย์แบ่งปัน เพื่อขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องในระดับครัวเรือน และระดับชุมชนให้มีความยั่งยืน

ด้านนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล กล่าวว่า “บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในครั้งนี้ ก่อนอื่นชื่นชมและเห็นถึงความตั้งใจที่ชัดเจนของ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนทุกภาคหันมาปลูกผักสวนครัวอย่างเป็นรูปธรรม ทางบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด จึงมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งที่จะยังคงจับมือและสนับสนุนสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้โอกาสกับทางเราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมดี ๆ เพราะเป้าหมายของเราในครั้งนี้เป็นทั้งการสนับสนุนให้ครัวเรือนที่ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้วยิ่งทวีความมั่นคงขึ้นไปอีก ทั้งยังหวังว่าจะสามารถขยายผลสร้างแรงจูงใจให้ทุกครัวเรือนหันมาปลูกผักสวนครัว สามารถมีแหล่งอาหารภายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร และไม่ใช่เพียงแต่การกระตุ้นในช่วงของวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น การปลูกพืชผักสวนครัวจะต้องขยายผลสร้างวิถีชีวิต วัฒนธรรมดี ๆ ของครัวเรือนไทยให้เกิดขึ้น ยั่งยืนต่อไปได้ในทุกสภาวการณ์ด้วย บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด เรายินดีทำตามสัญญา ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ในการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตราศรแดง จำนวน 100,000 ซอง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน จะได้นำความปรารถนาดีนี้กระจายไปสู่มือของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไป ขอให้คำมั่นว่าหากมีการขยายผลกิจกรรมดังกล่าว หรือโครงการในลักษณะเช่นนี้ทางบริษัทจะขอเข้าร่วมและให้การสนับสนุนด้วยดี”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะเป็นการปฏิบัติการเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่จะเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวอย่างยั่งยืน สามารถเห็นผลชัดเจนว่าการปลูกพืชผักสวนครัวนี้ พี่น้องประชาชนจะมีพืชผักที่สะอาด ปลอดภัย ไว้รับประทานในครัวเรือน ประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครัวเรือนเพิ่มพูนขี้นมาได้ ในนามของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านอีกครั้ง ที่ได้ตระหนักถึงภาวะความลำบากของประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักหลากหลายชนิดไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับการดำเนินกิจกรรมตามแผน “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรมการพัฒนาชุมชนจะได้รับการสนับสนุนจากกัลยาณมิตรอย่างบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโอกาสต่อไป และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าเป็นสมาชิก Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อเป็นกำลังใจ โชว์กิจกรรมที่ทำกับครอบครัวที่บ้าน ให้พี่ๆน้องๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ชื่นชม และทำตามด้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย

Related posts