นครปฐม กกต.ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดที่ถูกต้องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

นครปฐม กกต.ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดที่ถูกต้องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ชี้แจงคณะกรรมการ/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่ถูกต้อง

วันนี้ (5 ก.พ.64) ที่โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี นครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้จัดประชุมชี้แจงฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมกรรมการการเลือกตั้ง/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของเทศบาล 26 แห่ง จำนวน 166 คน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อนำไปใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้ กำกับดูแลแก่บุคลากรภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ที่ต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ภาพ/ข่าว

Related posts