นครปฐม มอบเข็มอาสารักษาดินแดน และทุนการศึกษาให้กับบุตรให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นครปฐม มอบเข็มอาสารักษาดินแดน และทุนการศึกษาให้กับบุตรให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดนครปฐม มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และทุนแม่บ้านมหาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และประธานแม่บ้านมหาดไทย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และทุนแม่บ้านมหาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี เพื่อระลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ลำบากตรากตรำ และเสียสละชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาโดยตลอด ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ รวมเป็นระยะเวลา 67 ปี

ในส่วนของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำการตั้งแต่ปี 2534 รวมเป็นเวลา 30 ปี โดยภารกิจหน้าที่ของเหล่าสมาชิกอาสารักษาดินแดน ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านปราบปราม การบำบัดรักษา และการป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ด้านการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ร่วมกับฝ่ายปกครอง และตำรวจ ออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมต่างๆ ตลอดจนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกำลังสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่

โดยในปีนี้ จังหวัดนครปฐมได้พิจารณามอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 6 คน และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2 ทุน ประกอบด้วยทุนต่อเนื่อง จำนวน 2,000 บาท และ 5,000 บาท และทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 49 ทุนๆ ละ 2,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้มอบเสื้อโปโล และหน้ากากอนามัยให้กับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อนำไปให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts