นครปฐม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566  ที่ห้องประชุมทวารวดีบอลรูม โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดีนครปฐม นายสุรศ…

Read More