นครปฐม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566  ที่ห้องประชุมทวารวดีบอลรูม โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดีนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ .. 2566 เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำให้การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐลดลง บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งผลให้ระดับคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอรัปชั่น (Corruption Perceptions Index-CPI) ของประเทศไทยมีคะแนนที่สูงขึ้น

                การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญที่แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลกจากผลการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด ทั้งระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง และ ความมั่นคงของประเทศ

ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฎจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับมีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมที่สร้างสรรค์ รวมทั้งกลไกหรือเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวก ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยภาครัฐได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) มาเป็นเครื่องมือที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร สำหรับนำไปใช้วางแผนการพัฒนาองค์กรป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนำไปปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมขึ้น ซึ่งการอบรมในช่วงเช้าได้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยวิทยากรจากสำนักงาน ... ประจำจังหวัดนครปฐมไปแล้ว และในช่วงบ่ายจะเป็นการอบรม เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในยุครัฐบาลดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี มาเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน

……………………

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts